Campionat de Catalunya 2019
Sol·licitud d'Acreditació Tècnics FCBE
NOM i COGNOMS
CORREU ELECTRÒNIC NUM. LLICÈNCIA FCBE
ADREÇA CODI POSTAL
POBLACIÓ TELÈFON CONTACTE
QUAN? (Marqueu la casella corresponent)


Gratuït

data límit sol·licituds
28/10/2019

2019

L'acreditació de tècnic dona dret a una cadira a peu de pista i accés a la zona de competidors.

Els competidors que participin al Campionat de Catalunya 2019
NO poden sol·licitar l'acreditació de Tècnic de la FCBE.