Campionat de Catalunya 2019
Formulari de reserva de taules
NOM i COGNOMS
CORREU ELECTRÒNIC NIF / DNI
ADREÇA CODI POSTAL
POBLACIÓ TELÈFON CONTACTE
 

QUANTES PERSONES?

QUAN? (Marqueu la casella corresponent)
20 € / persona
20 € / persona
30 € / persona
el pagament es farà directament al accedir
al Pavelló Municipal Teresa M. Roca de Mataró