WDSF Standard Senior III

9/10/2021

WDSF Standard Senior IV

9/10/2021

WDSF Ten Dance Adult

9/10/2021

WDSF Latin Youth

9/11/2021

WDSF Latin Junior I

9/11/2021

WDSF Latin Junior II

9/11/2021

Int. Open 6 Dance Juvenile

9/11/2021

WDSF Standard Youth

9/12/2021

WDSF Latin Senior III

9/12/2021

WDSF Latin Senior II

9/12/2021

WDSF Standard Junior I

9/12/2021

WDSF Standard Junior II

9/12/2021

WDSF Latin Rising Star

9/12/2021